SexEden > Porady łóżkowe > Zjawisko prostytucji – czym jest prostytucja
Porady łóżkowePorady miłosne

Zjawisko prostytucji – czym jest prostytucja

Prostytucja to świadczenie usług seksualnych odpłatnie. Seks pełni ważną rolę w życiu człowieka. Zaspokaja funkcje psychologiczne takich ja na przykład możliwość samorealizacji, poczucie uznania. Jeśli chodzi o funkcje biologiczną człowiek może rozładować napięcie seksualne. Postrzeganie prostytucji i osób, które oferują odpłatne usługi seksualne jest różne. Zależy to od sposobu postrzegania seksu, również od wiary. Prostytucja jest uprawiana zarówno przez kobiety jak i mężczyzn. Termin „prostytucja” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza nierząd uprawiany w celu osiągnięcia zysku. Prostytucja to oddawanie ciała klientowi, który zaspokaja swoje seksualne potrzeby i płaci za to.

Zjawisko prostytucji jest obecne we wszystkich kulturach, od dawna, występuje we wszystkich warstwach społecznych, aby to przedstawić opiszę niektóre odmiany prostytucji. W starożytnej Grecji tak zwane Hetery były najwyższą warstwą prostytutek. Wyróżniały się swoją kulturą i wysokim wykształceniem.

Puella publica to określenie prostytutki w starożytnym Rzymie. Były to kobiety prostytuujące się w różnych miejscach, nie wybierały sobie klientów.

Pojęcie kurtyzana oznaczało kobietę lekkich obyczajów. Określenie pojawiło się w epoce odrodzenia i oznaczało kobietę świadczącą usługi seksualne w zamian za utrzymanie przez bogatych klientów.

Metresami określano kobiety, które były utrzymankami wysoko postawionych osobistości.

Prostytucja często określana jest jako najstarszy zawód świata

Uprawianie prostytucji wiąże się z dużym obciążeniem psychiki. Często osoby decydujące się na odpłatne świadczenie usług seksualnych nie zdają sobie z tego sprawy. Nierzadko zmagają się z depresją, nerwicą, zaburzeniami lękowymi, podejmują próby samobójcze, cierpią na zespół stresu pourazowego. Łatwo jest rozpocząć i wejść w ten świat, ale zrezygnowanie jest znacznie trudniejsze. Osoby prostytuujące się przebywają w specyficznym środowisku, co ma wpływ na psychikę. Ludzie z tego typu otoczenia określane są mianem patologii społecznej. Przebywanie w takim środowisku może powodować porzucenie dotychczasowych pasji, przejmowanie zachowań typowych dla osób z tak zwanego marginesu społecznego. Osoby świadczące odpłatne usługi seksualne narażone są na zaburzenia psychiczne, trudniej znoszą zmiany zachodzące w życiu i gorzej sobie z nimi radzą. Emocje, które odczuwają osoby prostytuujące się to poczucie winy, wstyd, lęk. Często też pogorszeniu ulega ich samoocena. Osoby, które uprawiają prostytucje często czują do siebie obrzydzenie i próbują odciąć emocje traktując seks jako akt fizjologiczny. Zdarza się, że aby poradzić sobie z emocjami i poczuciem obrzydzenia, osoba uprawiająca prostytucje sięga po alkohol, lub narkotyki. Osoby pracujące w seks-biznesie szukają sposobu na poradzenie sobie z konsekwencjami wynikającymi z życia w ten sposób. Alkohol i narkotyki są stosowane w celu zagłuszenia emocji, czy wyrzutów sumienia. Osoby uprawiające prostytucję są również narażone na przemoc ze strony klientów, lub swoich szefów. Używki wydają się im pomocne w zwalczaniu bólu, strachu, negatywnych emocji. Zażywanie tych środków jest niebezpieczne.

Osoba której świadomość jest na niskim poziomie, lub nie ma jej wcale jest bardziej narażona na zachowania agresywne, łatwiej przychodzi jej wyrażenie zgody na zachowania seksualne, które są ryzykowne a mogą skutkować na przykład zarażeniem chorobą przenoszoną drogą płciową, lub w przypadku kobiet prostytutek niechcianą ciążą. Niechciana ciąża niesie ze sobą ryzyko porzucenia dziecka, albo przerwania jej. Podjęcie decyzji o wstąpienie na drogę prostytucji może mieć wiele powodów. Są to: nieprawidłowa struktura wewnątrzrodzinna, brak kwalifikacji zawodowych, występowanie w rodzinie zachowań patologicznych, niezaspokojenie potrzeby miłości i bezpieczeństwa ze strony rodziców, stosowanie zbyt surowych metod wychowawczych, ubóstwo, bezrobocie, niskie zarobki, bierność życiowa, występowanie uzależnień i przestępczości w rodzinie, wzrost potrzeb o charakterze konsumpcyjnym, chęć szybkiego uzyskania wysokiego standardu życia. Jeśli chodzi o motywy uprawiania prostytucji przez młodzież, są to: wpływ znajomych, potrzeba wrażeń, używki, pragnienie przeżyć seksualnych. Wchodzenie w zawód odbywa się poprzez proces. Pierwszym etapem jest etap naturalnej selekcji. Drugim etap doskonalenia zawodowego, następny to etap stabilizacji zawodowej a ostatni to zakończenie kariery. Osoby prostytuujące się można spotkać w różnych miejscach. Szukają zarobku w takich miejscach jak dworce, ulice. Popularne są również salony masażu, różniące się od tych tradycyjnych. W takich salonach świadczone są usługi seksualne często określane masażem erotycznym. Tak zwane „call girls” które zawierają kontakty głownie przez telefon. Nocne kluby to również popularne miejsce w którym można spotkać osoby prostytuujące się. Niektóre osoby świadczące odpłatne usługi seksualne posiadają swoich sponsorów. Sponsoring to pewnego rodzaju umowa między sponsorem a osobą sponsorowaną.
Sponsor płaci osobie sponsorowanej za wykonywanie usług. Osoby sponsorowane decydują się na ten rodzaj prostytucji ze względu na możliwość szybkiego zdobycia pieniędzy, poprawy jakości i poziomu życia. Osoba sponsorowana poza usługa seksualną może pełnić też inne role za które otrzymuje zapłatę. Może to być na przykład towarzyszenie sponsorowi w spotkaniach biznesowych, uczestniczyć w wyjazdach służbowych, albo spędzać wspólnie wakacje. Sponsorzy w zamian za towarzystwo oferują również opłacanie mieszkań osobie sponsorowanej często luksusowych, zapewnianie środków na odbycie kursów itp.

W mojej pracy chciałabym również wspomnieć o osobach korzystających z usług osób prostytuujących się. Należy pamiętać, że gdyby nie było klientów nie byłoby prostytutek. Skorzystanie z takiej usługi może być sposobem na realizację swoich pragnień, na które w przypadku osób żyjących w związku może nie zgadzać się druga osoba. Z ofert prostytutek korzystają zarówno osoby pozostające w związku jak i osoby, które z różnych względów nie chcą lub nie mogą w nim być. Niektórzy korzystają z tego rodzaju usług regularnie a niektórzy sporadycznie. W przypadku osób w związku powodem może być też brak satysfakcji ze swojego związku, brak wrażeń i wiele innych. Klientami prostytutek są też osoby uzależnione od seksu.

Istnieją przyczyny społeczne prostytucji. Czynnikiem przyczyniającym się do jej uprawiania są środki masowego przekazu i ich oddziaływanie na społeczeństwo. Obecnie środki te są wręcz przesycone seksualnością a kontakt z nimi mamy każdego dnia. Seks jest obecny w reklamach, teledyskach, programach telewizyjnych i może powodować przeświadczenie, że jest to przyjemność bez następstw. Obecne tempo życia również może być przyczyną prostytucji. Więzi międzyludzkie są często zaburzone, człowiek pędzi za pieniądzem często nie pielęgnując więzi z innymi. Istnieje wiele czynników przyczyniających się do istnienia zjawiska prostytucji. Prostytucja to połączenie czynników społecznych, psychicznych i ekonomicznych.

W społeczeństwie panuje wiele mitów na temat osób prostytuujących się. Na przykład niektórzy twierdzą, że nie można zgwałcić takiej osoby. Nie trzeba poświęcać wiele czasu, aby znaleźć nieodpowiednie żarty na temat prostytutek. Wiele osób wierzy w to, że skoro prostytutka oferuje swoje ciało w zamian za zapłatę, oznacza to, że nie można takiej osoby zgwałcić. Jest to krzywdzące i nieprawidłowe przekonanie. Bezkarność przestępców to również mit towarzyszący zjawisku prostytucji. Osoby krzywdzące prostytutki myślą, że i tak ofiara tego nie zgłosi a nawet jeśli, to nikt w to nie uwierzy. Popularny jest również mit, że prostytuują się tylko kobiety. W rzeczywistości również mężczyźni decydują się na świadczenie odpłatnych usług seksualnych.

Osoby uprawiające prostytucje nie zawsze robią to z własnej woli. Niestety często występuje zjawisko handlu ludźmi. Handel ludźmi to ogół działań związanych z przewozem osób do pracy lub usług, poprzez użycie przemocy, lub innych form przymusu. Dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn, a także dzieci. Osoby świadczące prostytucję, które zostały porwane nie mają możliwości wybrania klienta. Niezależnie od tego, czy klient jest agresywny, pod wpływem środków odurzających muszą zgodzić się na przyjęcie go. Często są zmuszane do świadczenia usług przez wiele godzin, nie otrzymują wynagrodzenia. Ofiary handlu ludźmi, które są zmuszane do prostytucji są bezbronne, często wywożone za granicę bez znajomości języka, są zastraszane i traktowane w brutalny sposób. W polskim prawie karnym o stręczycielstwie, kuplerstwie i sutenerstwie stanowi art. 204 k.k. Stręczycielstwo to nakłanianie innych osób do prostytucji. Kuplerstwo to ułatwianie innej osobie uprawiania prostytucji. Najczęściej jest to udostępnianie lokalu, kontaktowanie klientów z osobami świadczącymi usługi prostytucji. Sutenerstwo to czerpanie korzyści majątkowych do uprawiania prostytucji przez inną osobę. Przestępstwa te są zagrożone karą pozbawienia wolności, karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Grupa osób świadczących odpłatne usługi seksualne jest narażona w sposób szczególny na różnego rodzaju naruszenia. Chodzi tutaj o pojęcia takie jak: prawo do wolności, prawo do bezpieczeństwa, prawo do życia, prawo do nietykalności cielesnej. Zdarza się, że osoby uprawiające prostytucję są poniżane, traktowane w brutalny sposób, dyskryminowane, naruszana jest ich prywatność, mają odebraną możliwość samostanowienia. Istnieją akty prawa międzynarodowego, które regulują problematykę prostytucji. Są to: konwencja ONZ w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, oraz konwencja ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

Pierwsza z tych konwencji jest głównie stwierdzeniem, że podstawową kwestią jest fakt wykorzystywania kobiet. Druga z konwencji zobowiązuje państwa do określonych działań, które mają skutkować ograniczeniem wykorzystywania osób do świadczenie usług w zakresie prostytucji.

Systemy prawnej regulacji prostytucji na świecie to: prohibicjonizm, reglamentaryzm, oraz abolicjonizm. Ten ostatni system jest spotykany w większości krajów Europy.

Prohibicjonizm charakteryzuje się bezwzględnym zakazem świadczeni usług prostytucji. Za złamanie tego zakazu stosowane są określone prawem sankcje, nakładane głownie na osobę świadczącą odpłatne usługi seksualne.

Reglamentacja zakłada, że wykonywanie prostytucji jest dozwolone w domach publicznych nadzorowanych przez służby sanitarne i władze porządkowe. W tym systemie państwo wydaje koncesje na prowadzenie domów publicznych określając miejsca, gdzie takie usługi mogą być świadczone. Właściciele, oraz pracownicy płacą podatki i posiadają różne prawa jak na przykład prawo do opieki socjalnej, zdrowotnej.

Albicjonizm ma za zadanie zwalczać powody, dla których osoby świadczące odpłatne usługi seksualne decydują się na wybór takiego środka zarabiania pieniędzy. Zajmuje się też zwalczaniem skutków prostytucji. Albicjonizm określa zjawisko prostytucji jako chorobę społeczną.

Prostytucja jest powodem zachowań przestępczych i patologicznych. Zarówno prostytucja jak i jej skutki są uciążliwe dla społeczeństwa. Podejmowane są więc liczne działania, które mają na celu ograniczenie tego zjawiska. Dzieci i młodzież to grupy, które są objęte szczególną ochroną prawną. W przypadku ujawnienia faktu świadczenia prostytucji przez te osoby powiadamia się sąd rodzinny i stosuje się odpowiednie środki wychowawcze. Ważnym aspektem jest przeciwdziałanie w środowisku dzieci i młodzieży, podejmowane są więc różnego rodzaju środki zapobiegawcze. Na przykład organizowane są spotkania w szkołach, które mają na celu uświadomienie jakie są skutki społeczne i zdrowotne prostytuowania się. Na takich spotkaniach uczestnicy dowiadują się również o różnych zagrożeniach jak na przykład ryzyko pobicia czy gwałtu. Policja i terapeuci są prowadzącymi takich spotkań.

Prowadzone są również takie działania jak kontrola miejsc, które są popularne wśród osób prostytuujących się jak na przykład dworce. Działają też różne organizacje niosące pomoc osobom świadczącym odpłatne usługi seksualne. Są to na przykład międzynarodowa fundacja ” La Strada”, program „Stacja”.

Prostytucja ma wpływ zarówno na psychikę jak i ciało człowieka który ją uprawia. Często powoduje, że osoba prostytuująca się odcina się od swoich uczuć i czuje pustkę, obrzydzenie, lęk. Jest to patologia, której towarzyszy stygmatyzacja. Osoba, która zakończyła świadczenie odpłatnych usług seksualnych również narażona jest na stygmatyzację. Przeszłość wpływa na opinię innych i pozycję społeczną takiej osoby. Negatywne skutki mogą być również przeniesione na dzieci, oraz osoby najbliższe. Zerwanie z negatywną opinią jest niezwykle trudne a może nawet okazać się niemożliwe. Prostytucja to zjawisko obecne w życiu człowieka od wielu lat i prawdopodobnie będzie istniała nadal. W zapobieganiu prostytucji ważna jest edukacja seksualna. Młodzież musi mieć świadomość o kwestiach psychologicznych i fizycznych seksualności, ważne są również informacje o skutkach rozwiązłości, przyczynach świadczenia płatnych usług seksualnych. Informacja w kwestii prostytucji jest bardzo ważna dlatego powinno się o tym rozmawiać, nie traktować tego tematu jak tabu. Biorąc pod uwagę motywacje osób decydujących się na prostytuowanie się pomocne mogą okazać się działania walczące z bezrobociem, a także wsparcie i pomoc młodym osobom, które dopiero wkraczają w dorosłe życie. Prostytucja jest postępiana przez większość społeczeństwa a osoby prostytuujące się są traktowane jako margines społeczny. Osoby świadczące odpłatne usługi seksualne mają tego świadomość a większość z nich stara się ukrywać to czym się zajmują ponieważ czują wstyd, oraz wiele innych negatywnych emocji.

Komentarze